10. klass

Vestlused  SG 10. klassi toimuvad

28. märts 2017 alates kell 14.00
29. märts 2017 alates 14.00
7. aprill 2017 alates 12.00

Info sg@sindi.edu.ee.

Taotluse 10. klassi astumise kohta saab täita kooli kantseleis peale põhikooli lõpetamist.

Kaasa palume võtta põhikooli lõputunnistus ja ID kaart.

Vastuvõtutingimused 10. klassi

Vastuvõtul Sindi Gümnaasiumi lähtume Haridus- ja Teadusministri 06.12.2005.a määrusest nr 52 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” § 3.

Sindi Gümnaasiumi 9. klassi õpilased, kellel on ,,neljad” ja ,,viied” ning käitumine ,,väga hea” või ,,hea”, saavad soovi korral automaatselt jätkata õpinguid Sindi Gümnaasiumi 10. klassis. Madalamate tulemustega õpilased sooritavad vestluse õpilaskandidaatidega teistest koolidest võrdsetel alustel.

Õpilaskandidaatidele teistest koolidest ja SG õpilastele, kes ei vastanud eelmises punktis toodud nõuetele, toimub vestlus.Kooli õppesuundade ja vestluse toimumise kohta saab täiendavat informatsiooni kooli kantseleist, kooli kodulehelt ja meedias ilmuvatest teadetest.

Vestlusel võivad kandidaadid osaleda koos vanematega. Vestluse ajad teatakse õpilaskandidaatidele kandidaadi poolt esitatud meiliaadressile.Informatsiooni Sindi Gümnaasiumi vastu võetud õpilaste kohta on võimalik saada pärast vestluste  toimumist kooli kodulehelt ja kooli kantseleist.

Kogu tegevust koordineerib Sindi Gümnaasiumi direktori poolt kinnitatud komisjon, mille koosseisu võivad kuuluda direktor, õppealajuhataja, arendusjuht, psühholoog, klassijuhatajad ja põhiainete õpetajad. Komisjon on kinnitatud direktori käskkirjaga.

Vestlusele tuleb kaasa võtta klassitunnistuse koopia, isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, õpilaspilet).

 

Taotluse leiate all järgnevalt lingilt.
https://drive.google.com/open?id=0B-0chNrM2Sw4VE1TcEMxZVZKeDA