Aitäh teile!

Avaldatud

Sindi Linnavalitsuse tänukirjaga tunnustati: 

MarikoÕpetaja Mariko Passel lõpetas 2011. a Tartu Ülikooli täismahus saksa keele ja põhikooli inglise keele õpetaja erialal, talle omistati  haridusteaduse magistri (saksa keele õpetaja) kraad. Õpetaja Mariko Passel on ajavahemikus 23.09.2011-25.05.2012  läbinud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis täiendõppeprogrammi „Kutseaastat läbiva õpetaja tugiprogramm“.

Õppeaastal  2011/12 alustas Mariko Passel tööd Sindi Gümnaasiumis. Samal õppeaastal sai temast 5.a klassi klassijuhataja. See klass loodi eelmise õppeaasta 4.a ja 4.b liitmisel. Noore õpetajana suutis Mariko liita kaks varem väga erinevat klassi üheks suureks tervikuks. Õpetaja Mariko leiab alati võimaluse kuulata ära õpilaste mured ja rõõmud. Tema õpilased on tundnud oma klassijuhataja poolt emalikku hoolitsust. Üks tema klassi noormees, kes esimesed neli aastat oma kooliteest viibis sageli ebaõpilasliku käitumise pärast direktori kabinetis, muutus ühel hetkel kasvatatud ja abivalmis õpilaseks. Ja seda kõike tänu hoolivale ja mõistvale klassijuhatajale. Pool aastat pärast töö alustamist lõi ta koos oma klassi õpilastega tantsutrupi, kuhu kuulusid kõik tema klassi õpilased. Praeguseks on küll mõned lapsed leidnud endale teisi huvitegevusi, aga enamus klassist tantsib tänaseni. Õpetaja Mariko Passel on aidanud organiseerida ja läbi viia kooli ühisüritusi. 2011.  aasta detsembris esinesid tema õpilased tantsunumbriga jõululaadal. Kevadel oli tantsurühma taustaks Mariko Passeli tehtud pilkupüüdev slaidishow. Samuti aitas ta läbi viia 2012. a lõpuaktusi. Eelmisel õppeaastal saavutas Mariko Passeli klass Pärnumaa Playbackil 4.-6. klasside arvestuses II koha.

Õpetaja Mariko Passel õpetab põhikooli klassidele inglise ja 7.a klassile saksa keelt. Tema tunnid on hästi üles ehitatud, huvitavad ja õpilasi aktiivselt tööle rakendavad. Tunni vältel suhtleb ta aktiivselt iga õpilasega, korraldused on konkreetsed ja üheselt mõistetavad, hääl selge. Oma töös kasutab M. Passel kaasaegseid töövõtteid, valdab heal tasemel arvutit ja kasutab võimaluste piirides tundide läbiviimisel kooli arvutiklassi. Tundide läbiviimisel ja ülesannete andmisel arvestab eakohasust ja õpilaste eripära. Kasutab erinevaid õppemeetodeid. Suulised ja kirjalikud ülesanded vahelduvad. Tema õpilased on osa võtnud inglise keele olümpiaadidest. 2012/2013 õppeaastal valmistas ta oma klassi õpilasi ette Pärnumaa õpioskuste võistluseks. Tema poolt juhendatud õpilased saavutasid Pärnu maakonnas II koha.

Klassijuhatajana suhtleb aktiivselt õpilaste ja nende vanematega. Suhted kolleegide, lapsevanemate ja õpilastega on väga head. Mariko Passel on väga kohusetundlik ja suhtub juhendamisse positiivselt.

Mariko Passel on aktiivne meeskonnaliige. Oma teadmisi ja oskusi jagab ta kolleegidega. Teeb koostööd kõigi kolleegidega, lahendamaks õppijate, õpirühma probleeme või ebaõnnestumisi. Vajadusel teeb koostööd kooli tugisüsteemidega, aidates lastel ületada õpi-, käitumis- ja kodusest kasvukeskkonnast tingitud sotsiaalseid raskusi.

 

JelenaÕpetaja Jelena Kuvšinova töötab Sindi Gümnaasiumi muusikaõpetajana. Jelena Kuvšinova on tulemuslik vanempedagoog, mida tõendavad tema õpilaste arvukad saavutused. Mõningad näited: Sügisulg 2012 said tunnustatud tema õpilased Melissa Aaslaid (10-12aastased B-kat), Helen Lehtmets (16-19aastased B-kat) III koht, konkursil Sindi Ööbik 2013  esinesid edukalt Anette Pattik, Annabel Leotoots, Kristin Meier, Nadtaly Rohelsaar, Tiia-Triin Tomson, Kristiina Anufrieva, Melissa Aaslaid, Andrea Õispuu, Mario Roostalu, Helen Lehtmets, Katrin Pulst. Eripreemia said Karin Rosenberg ja Marion Tõldsepp. Sindi Ööbikul 2013 said tunnustatud tema  õpilane Sandra Sill 11.a klassist,  Maarika Buht 12.a klassist sai  I koha 15-16aastaste kategoorias. Ka varasematel aastatel on tema õpilasi kõrgelt tunnustatud: 2006 Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursil Sügisulg eripreemia (13-15aastased B-kat), 2007 Kooliteatrite Riigifestivali Pärnumaa eelvoorus I koht, Pärnu Miniteatrite päeva põhikooli vanuseastmes I koht, 2008 Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursil Sügisulg eripreemia (16-19aastased B-kat), Pärnu linna ja maakonna noorte vokaalansamblite konkursil Kevadümin pronksdiplom, 2009 Kooliteatrite Riigifestivali Pärnumaa eelvoorus I koht, Pärnu miniteatrite päeval põhikooli vanuseastmes I koht, üleriigilisel kooliteatrite kesktaseme festivalil stiilipreemia, Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursi Sügisulg II koht (16-19aastased A-kat), 2011 Eesti Meeslaulu Seltsi VII poistesolistide Pärnu ja Pärnumaa eelvoorus II koht.

Õpetaja Jelena Kuvšinova töötab õpetajana 1989. aastast, Sindi Gümnaasiumis 2011. a septembrist. Tema tunnid on mitmekesised,  arvestatakse iga lapse omapära. Iga õpilane saab tunni jooksul midagi vastata või millegagi esineda. Tundides kasutab õpetaja erinevaid meetodeid, et arendada erinevate võimetega  õpilasi. Õpetaja Kuvšinova leiab võimalusi tunnustada oma tundides iga õpilast. Tundides on meeldivaim laulmisega seonduv – enamus Sindi Gümnaasiumi õpilastest laulab tundides rõõmuga. Laulud on hästi valitud, eakohased. Tunnid on metoodiliselt mitmekesised, alati on tunnis rütmi harjutavaid ülesandeid, kasutatakse töövihikut ja süvendatakse tund-tunnilt muusikalise kirjaoskuse aluseid. Vokaalsete võimete arendamisel pööratakse tähelepanu ilmekusele, õigele hingamisele ja hääle tekitamise oskusele. Suur pluss on õpetaja enda ilus hääl ja väga meeldiv musitseerimine. Tundides toimub programmile vastavalt muusika kuulamine ja maailma muusikakultuuriga tutvumine. Tundides valitseb töine õhkkond.

Suur osa muusikaõpetaja tööst on tunniväline töö kooride, ansamblite, solistidega. Koolis toimuvatel üritustel oli mõnus nautida tema õpilaste esinemist –   jõulukontserdid ja aastapäevaüritused on väga meeleolukad.

Õpetaja Jelena Kuvšinova kuulub kooli loovainete ainekomisjoni.

Jelena Kuvšinova on korraldanud õpilasüritusi ja kontserte erinevates Eesti koolides. Külalisetendusi on antud Sillamäel, Tallinnas, Narvas, Rakveres, Tartus ja Viljandis.

Jelena Kuvšinova poolt on välja töötatud presentatsioonid, tunnid ja töölehed, mida leiab koolielu kodulehelt.

Jelena Kuvšinova jagab oma teadmisi Eesti Muusikaõpetajate Liidu koolimuusika sektsioonis ja internetis http://www.slideshare.net/JelenaK41 .

 

MartDirektori asetäitja majanduse alal Mart Nõmm töötab Sindi Gümnaasiumis alates 18.juunist 2009. Tema eestvedamisel ja kaasaaitamisel on toimunud koolimajas ja ka selle ümbruses olulised muudatused. Jõusaali komplekteerimine, staadioni korrastamine, garaažide ümbruse ja pargi heakorrastamine, koolimaja katuste vahetus on ainult osa tehtud tööde loetelust. Kaasajastatud on õppekeskkonda kui ka huvitegevusega seotud tegevusi. Ka koristamine on tema valvsa pilgu all muutunud teadlikuks tegevuseks.

Mart on püsimatu olekuga, mistõttu sekkub heas mõttes pea kõikidesse kooli ja õpilastega seotud teemadesse. Sageli väljuvad tema ideed ja ettevõtmised ka kooli raamidest. Teda jagub appi ka teistesse Sindi linna allasutustesse.

On nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes. Meeskonna liikmena saab teda usaldada ning teiste tegematajätmistesse suhtub tõsiselt. Ei karda avaldada arvamust. Ideed, nii enda kui ka teiste omad, saavad edukalt ellu viidud.

Oma ametikohal peaaegu asendamatu inimene.

Mart Nõmm suhtub oma töösse, nagu ka oma lastesse ja kõikidesse hobidesse, hoole ja armastusega.

 

Haridus- ja teadusministri tänukirjaga tunnustati:

Maia1 Siret Raili1
Vanemõpetaja Maia Agar töötab Sindi Gümnaasiumis käsitöö- ja kodunduseõpetajana aastast 1992; 2004.aastast õpetab ta ka kunstiõpetust ja -ajalugu. Pedagoogilise staaži algu aastast 1988. Klassiõpetaja Siret Siitam töötab Sindi Gümnaasiumis aastast 1996. Pedagoogilise staaži algu aastast 1988. Raili Reimets on Sindi Gümnaasiumi logopeed ja haridusliku erivajadustega õpilaste õppe kordineerija. Sindi Gümnaasiumis töötab aastast 2003. Pedagoogilise staaži algu aastast 1988.

 
Kokkuvõtted koostas:
Margit Rebane
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

Kategooriad: Uudised