Eneli Arusaar on aastal 2013 Aastate Õpetaja Pärnumaal

Avaldatud

DSC_0545Eneli Arusaar on Sindi Gümnaasiumi vanemõpetajast klassiõpetaja. Peale selle õpetab ta ka eesti keelt vene osakonna õpilastele, seetõttu tegeleb integratsiooni ja keelekümblusprobleemidega.

2000.a oli ta üks mittetulundusühingu Kati ja Mati asutajaid. Ta oli MTÜ Kati ja Mati integratsioonilaagri peamine korraldaja. Nendes laagrites tutvutakse erinevate keeltega (vene, araabia, itaalia, soome, rootsi jm). Laagri üheks eesmärgiks on äratada lastes huvi teiste rahvaste kultuuri ja keelte vastu, veel tehakse heakorrastustöid Sindis, sporditakse, käiakse ekskursioonidel.

Õpetaja Arusaare õppetunnid on isikupärased, loomingulised. Tihti kasutab ta draamaõppe, näitekunstialaseid oskusi ja pöörab erilist tähelepanu suhtlemisprobleemidele ning lapse vaimse kasvu arendamisele.

Hämmastav on tema töövõime: tegelemine näitemängust huvitatud õpilastega, õpilaste suunamine projektitöödes, oma klassiga arvukate ettevõtmiste korraldamine, Sindi linnas ürituste korraldamine, ühistegevused oma klassi õpilastega – näiteks mardi- või kadripäeva tähistamine, klassiõhtud. Õpetaja Arusaar õpetab noortele teatrihuvilistele ja pedagoogidele foorumteatri metoodikat. Tema päev möödubki suuresti koolis.

Õpetaja Arusaarel on tähtis osa Sindi Gümnaasiumi pidulike kontsert-aktuste, samuti kõikide teiste oluliste aktuste, parimate õpilaste ja nende vanemate tänupeo sõnalise osa ning kogu kava sisulise ülesehituse loojana.

Oma mõista püüdva suhtumisega kaasinimestesse, loomingulisuse, inimlikkusega on ta Sindi kooli üks armastatumaid töötajaid. Paljud tema ettevõtmised toimuvad maakondlikul või vabariiklikul tasandil.

Inimesena on tagasihoidlik ja paberitööd mitte eriti armastav inimene. Ta ei pea arvutit enda hädavajalikuks sõbraks. Kui Enelilt milleski abi paluda, siis jagub tal ideid, rääkimaks neist tunde, ja kõikvõimalikke visandeid võib leida erinevatel lehekestelt, lehtedelt, märkmike kaantelt ja raamatu ümbrispabereilt, aga kindlasti mitte arvutiekraanilt.

Tema kooliväliste tegemiste märksõnaks on koostöö. Eneli teeb koostööd Sindi Muuseumi, Sindi Linnaraamatukogu, Sindi Lasteaiaga jne.

Aastast 1987 on Eneli juhendanud Sindi Gümnaasiumi näiteringe, mõnel õppeaastal isegi kolme.

Korduvalt on näitetruppidega tehtav töö leidnud tunnustust maakondlikul ja ka vabariiklikul tasandil.

Eneli Arusaar on osa võtnud paljudest eripalgelistest koolitustest: koolitustest Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, käsitöö- ja kodundusõpetajate Suvekoolist, koolitusest Jaan Tõnissoni Instituudis, koolitusest „Tehkem midagi kasulikku”, ATP koolitusest, projektitöökoolitusest, Eesti Junior Achiemendi koolitusest, majandusõppe programmist “K-6”, draamaõppe ja draamakasvatuse koolitusest, Tallinna Pedagoogikaülikooli täienduskoolitusest 4. klassi õpetajatele, Rahvakultuuri Keskuse koolitustest, näitekunstialasest seminarist, Pärnu teatrikooli koolitustest jne.

Eriti tähelepanuväärne on õpetaja tunni- ja kooliväline tegevus. Näiteks 1995. a oli Eneli keelekümblusprogrammi metoodika üks rajajatest, üleriigilise ja rahvusvahelise tunnustusega (Balti Ameerika Partnerlusprogramm), aastast 1999 on Sindi Gümnaasiumis teabenädal ,, Ei ahvatlustele”, 1999-2000 saavutas gümnaasiumi näitetrupp maakonnas I koha ja parima trupi preemia, I koha saavutas ka põhikooli trupp, 2003 sai Eneli üleriigilise tunnustuse „Aasta vabatahtlikuna“, 2004-2005 projektiga ,,Tehkem midagi kasulikku” – ,,Kuidas elada kodulinnas, et oleks vähem prügi” oldi vabariigis noorimad selle projekti teostajad ja saadi vabariiklik tunnustus, 2004-2005 vabariiklikus projektis ,,Põhjala riik Taani” osaleti 3. klassiga ja saadi 7 auhinda, 2002-2005 osaleti rahvusvahelises projektis ,,Julgen olla mina ise” – foorumteatri vormis töötas õpetaja õpilastega Soomes ja Eestis, 2005 projekt ,,Andersen ja tema maailm” Sindi linnas – põhikooli osas I, II, III koht ning algklassides I ja II koht, 2003 vabariiklik projekt ,,Konfliktide lahendamine foorumteatri kaudu”, 1999-2000 vabariiklik projekt ,,Tehkem kodulinn puhtaks”, aastast 2001 MTÜ Kati ja Mati üks loojatest, juhatuse liige – noorte vaba aja sisustamine ja õppimine tegevuse kaudu, 2003 Sindi linna haridus- ja noorsookomisjoni liige, 2003 noortemuusikal ,,Ununenud muinaslugu” – näitejuhi abi, 2003 koostöö luuleklubiga “ Nadežda” – luuleõhtute korraldamine, 2004-2005 osaleti põhikooli ja algklasside näiteringiga maakonna ja Pärnu linna miniteatrite festivalidel, maakonnas saadi parima meesnäitleja preemia; Pärnu linna festivalil parima omaloomingulise teksti preemia, 2005–2006 projekt ,,Sõbra kõrval kooli” – Sindi Gümnaasiumi IV klass ja Sindi lasteaia vanemad rühmad, projekti eesmärk oli toetada koolitulijaid, 2005-2006 koostöös Vene Gümnaasiumiga projekt ,,Õpime teineteist tundma”. Nii jätkates saaks igasse aastasse palju tegemisi, saavutusi ja tunnustusi. Toon veel mõned näited eelmisest õppeaastast: osalemine juhendaja-metoodikuna projektis loodusõppelabori „Seemnest tärkab elu“ loomine Sindi linna, mille eesmärk on taimede kasvatamine ja nende hooldamine, linna kaunistamine taimedega, Sindi noorte koostööoskuse arendamine ja keskkonnasõbralikku eluviisi kujundamine. Veebruaris tegi ta koostööd Eesti Lipu Seltsiga tseremoonia „Mälestame K. Pätsi“ Tahkurannas K. Pätsi ausamba jalamil ettevalmistamisel, osales üritusel Sindi noortega eesmärgiga kasvatada noortes austust oma kodu ja kodumaa vastu. Märtsis oli metoodiline loeng Pärnumaa õpetajatele „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas“ eemärgiga jagada oma isiklikke kogemusi ja anda soovitusi igapäevatööks mitmekultuurilises keskkonnas. Märtsis toimus ka Pärnumaa noorte ettevõtluslaagri „Naabriga koos“ läbiviimine eesmärgiga innustada Pärnumaa noori tegutsema ühise eesmärgi nimel ja arendada neis initsiatiivi ning õpetada neid olema ettevõtlikud inimesed. Aprillis viis Eneli koostöös VAT Teatriga läbi Eesti foorumteatri , mille eesmärgiks oli foorumteatrialane teavitustöö Põlva, Võru- ja Pärnumaa huvijuhtidele ja noortele. Foorumteatri kaudu on võimalik uurida põhjus-tagajärg seoseid ja soodustada empaatilise maailmapildi arengut, foorumteater keskendub kõrvalejäänutele ja vähemustele. Teemadeks on vägivald kodus ja koolis, varastamine, alkoholi tarbimine, suitsetamine, pere-ja rahaprobleemid. Loomulikult ei saa ma siin mainimata jätta Eneli poolt lavastatud Sindi Gümnaasiumi juubelietendust.

Eneli Arusaar on öelnud: „Miks ma seda kõike teen? Haridus peab õpetama inimeseks olemise rõõmu, seda, kuidas olla. Südameheadus ja olla inimene inimeste seas! Pean seda väga oluliseks. Eesti vajab tarku ja empaatiavõimega inimesi, oleme ju arvult väikesed. Me ei saa endile vigu lubada. Minu tegevus on seotud mineviku, oleviku ja tulevikuga. Minevikus tehtu mõjutab olevikku ja tulevikku. Seda peab noortele õpetama“.
Mõned tunnustused aastast 2011:

 • – Rahvusooperilt Estonia emotsionaalseimale juhendajale noorteprojektis “Armastus salakaubaks”
 • – Noorteühingult Eesti 4H ennetustöö eest noorte seas, foorumteatri metoodika õpetamise eest pedagoogidele ja noortele Pärnumaal
 • – Pärnumaa Omavalitsuste Liidult hea töö eest õpilaste kunstimaitse kasvatamisel ja kunstiliste väljendusvahendite tundmaõpetamisel
 • – Eesti Lipu Seltsilt tubli töö eest noorte kasvatamisel
 • – Vändra hooldekodult ja Tori sotsiaalmajalt hea töö eest noorte kasvatamisel
 • Mõned tunnustused 2012 aastast:
 • – Sindi Muuseumilt ajaloolise mälu hoidmise ja pikaajalise koostöö eest
 • – Pärnumaa haridus-ja kultuuriosakonnalt pühendunud noorte juhendamise ja ettevõtlikkuse arendamise eest
 • – Haridus-ja Teadusministeeriumilt eduka ja pikaajalise pedagoogilise töö eest
 • – Sindi Linnaraamatukogult aktiivsele etluskonkursi juhendajale
 • – Huvialakoolilt SHART noorte eduka juhendamise eest
 • – Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuselt noorte juhendamise eest
 • – TÜ Pärnu Kolledžilt Väärikate Ülikoolile panustatud aja ja abi eest
 • – Pärnumaa Omavalitsuste Liidult õpilaste juhendamise eest
 • – Sindi Seltsimajalt abi eest linna sündmuste korraldamisel
 • – Junior Achievement Eestilt panustatud aja ja töö eest noorte ettevõtlusharidusse

Õpetaja Enelist võikski kirjutama jääda. Kui ma talt küsisin, mis on talle endale kõige tähtsam saavutus ja kõige kallim üritus, siis ta mõtles päris tükk aega ja vastas, et kõik on tähtsad, ta ei saagi neist midagi väga konkreetselt esile tuua. Seega pean ma juba praegu talt vabandust paluma, sest olen tema iseloomustusest välja jätnud väga palju tähtsaid ja olulisi sündmusi.

Kokkuvõtte koostas:
Margit Rebane
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

2013Avaaktus42
2012ettevotlus15
2013 Ohupallid

Kategooriad: Uudised