Eripedagoog

Kes on eripedagoog?

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine, eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. 

Eripedagoog aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid,-materjale ja -keskkonda.

Õpilasele

Õige aeg on eripedagoogi poole pöörduda, kui:

  • tunned, et mõned õppeained on väga rasked ja sa ei taha tundi minna;
  • sul on raske õppimisele keskenduda;
  • erinevad tekstid ja iseseisvad tööd tekitavad raskusi.

Vanemale ja õpetajale

Millal eripedagoogi poole pöörduda?

  • lugemise ja kirjutamise eeloskused arenevad aeglaselt;
  • lapsel on raske pliiatsite / kääride kasutamine;
  • esinevad raskused ülesannete meelde jätmisel ja sündmuste järjekorra tajumisel;
  • kirjutamisel esineb peegelkirja/moonutatud tähekujusid;
  • laps ajab segamini vasaku ja parema poole;
  • kui luuletuse pähe õppimine on raske;
  • kui õpetaja vajab toetamist või nõustamist õpilaste õppe- ja arendustegevuste planeerimisel; õpilastele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel.

Sindi Gümnaasiumi eripedagoog:

e-post: eripedagoog@sindi.edu.ee