ÕPILASE TOETAMINE SINDI GÜMNAASIUMIS

KES? MIDA TEEB? KONTAKT
Klassijuhataja
 • On õpilase ja lapsevanema jaoks esimeseks kontaktisikuks koolis, kui õpilasel ilmnevad raskused õppetöös, õpilane vajab toetamist suhete või koolikohustuse täitmise osas.

Kontaktid Sindi Gümnaasiumi kodulehel
https://www.sindigymnaasium.ee/opetajad/ 
või 
https://www.sindigymnaasium.ee/spetsialistid/

HEV koordinaator
 • Korraldab koostööd klassijuhataja, tugimeeskonna, õpetajate, õppealajuhatajaga, kooliväliste koostööpartneritega (lastekaitsespetsialistid, kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja, KOV haridusjuht jt), mis keskendub konkreetse õpilase abistamisele.

 • Valmistab ette dokumendid koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumiseks. 

 • Taotleb kokkuleppel lapsevanemaga õpilasele vajadusel tugiisiku Tori Vallavalitsuse hoolekandekomisjonilt.

Anneli Uibu
anneli.uibu@sindi.edu.ee 
tel. 58 366 021

Sotsiaalpedagoog
 • Tegeleb õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamisega.

 • Jälgib koolikohustuse täitmist, suhtleb õpilase toetamiseks kooliväliste koostööpartneritega.

sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee 
tel. 58 366 027

Eripedagoog
 • Selgitab koostöös õpetajaga sobivad õppemeetodid ja vahendid õpilasest lähtuvalt.

 • Arendab õpilase tunnetus- ja õpioskuseid individuaal- ja rühmatundides.

 • Nõustab kooli pedagoogilist personali õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamisel.

I kooliaste (1.-3. klass) Raili Pärnoja
raili.parnoja@sindi.edu.ee 

II kooliaste (4.-6. klass) Kerttu Laidvee
kerttu.laidvee@sindi.edu.ee 

III kooliaste (7.-9. klass) Annelii Alamaa
annelii.alamaa@sindi.edu.ee

Logopeed
 • Arendab õpilaste suulise ja kirjaliku kõne oskust.

 • Nõustab kooli pedagoogilist personali õpilase kommunikatsioonioskuste arendamisel.

Deivi Kõiv
deivi.koiv@sindi.edu.ee

Mänguterapeut
 • Viib läbi terapeutilist mängu, mille käigus õpilane uurib iseendale sobivas tempos teadlikke või alateadlikke mineviku- või olevikuprobleeme.

Aineõpetaja
 • Kohandab ja korraldab õppetööd õpilase vajadusest lähtuvalt. 

 • Viib läbi ainealaseid konsultatsioonitunde, järeleaitamist

Kontaktid Sindi Gümnaasiumi kodulehel
https://www.sindigymnaasium.ee/opetajad/ 
või 
https://www.sindigymnaasium.ee/konsultatsioonid/

Väikeklassid, ainealased väikegrupid
 • Õpilaste toetamiseks rakendatakse vajadusel õpet väikeklassis või väikegrupis.

Anneli Uibu
anneli.uibu@sindi.edu.ee 
tel. 58 366 021