10. klassi sisseastujale

Vastuvõtt 2023

Hea kandideerija!

Sindi Gümnaasium kuulutab välja täiendava kandideerimise 10. klassi. Kandideerimiseks palun täita kainditeerimise vorm ja lisada vormis juurde koopia 9. klassi tunnistusest. Vastavalt pingereale, lepitakse grupivestluse ja individuaalse suulise vestluse ajad kokku alates 15. augustist 2023.
Kandideerimise tähtaeg 11.08.2023.

Kandideerimise vormi leiad SIIT
NB! Nõutud on Google konto, et üles laadida koopia 9. klassi tunnistusest.
Kelle Google konto puudub, ole hea, palun võta ühendust aadressil sg@sindi.edu.ee ja saame edasise kokku leppida.

Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eelduseks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • positiivsete tulemustega läbitud sisseastumisvestlus;

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või tema seaduslik esindaja

  • kirjaliku vormikohase vastuvõtu taotluse mis on kättesaadav Kooli kantseleist ning Kooli kodulehel (Taotlused);
  • oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti, digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) koopia;
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega).

Lisainfo saamiseks võta ühendust: sg@sindi.edu.ee