Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Avaldatud

Info temperatuuri mõjust õppetegevuse korraldamisele (§ 9 lg 3 ja lg 5):
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv

Kategooriad: Uudised