1. klass

Vastuvõtt 1. klassi
Lapsevanem esitab Koolile lapse õppima asumiseks digitaalse taotluse hiljemalt 31. maiks
elektroonilise keskkonna SPOKU kaudu.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või tema seaduslik esindaja (edaspidi vanem)
koolile hiljemalt 31.maiks:

  1. oma isikut tõendava dokumendi;
  2. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava
    tõendi) koopia;
  3. koolivalmiduskaardi selle olemasolul.